Psychoterapie

Psychoterapie je jednou z mnoha pomáhajících profesí, jejíž hlavním cílem je pečovat o psychické zdraví. Psychoterapie, tak, jak ji my nabízíme, je setkáním samotného psychoterapeuta s jeho klientem, případně s jeho rodinou.

Nabízíme Vám společnou cestu k nalezení duševního klidu, v jakékoliv situaci, která Vás trápí. Naším cílem není soudit nebo hodnotit, naším cílem je pomoci porozumět a hledat východiska. Není důležité, jak věc vnímají ostatní, ale jaký vliv má situace na Vás, na vaši psychiku osobně. Může jít o podmínky v rodině, v práci, těžké období. Může to být jen pocit, který Vám nedovolí klidně spát, a potřebujete jej s někým probrat. Pokud máte dojem, že některé stavy nemají řešení, věřte, že někdy jen řešení nevidíte, a přitom je na dosah ruky. Naším úkolem je, pomoci Vám toto řešení vidět. Naším cílem je provázet Vás na cestě ke změně. 

Ze zkušeností víme, že žádný problém není dost malicherný, aby nemohl ublížit …. Nebojte se promluvit ….

Jste zde správně, pokud máte pocit, že potřebujete pomoci s:

      • – rodinnými vztahy, rodinnými zásadami a zvyklostmi,
      •  – komunikací v rodině, s dětmi, s partnerem,
      • – vztahovými problémy s okolím, nebo s konkrétním člověkem,
      • – obdobím dospívání dětí,
      • – pocity vyhoření,
      • – neadekvátním strachem, fobiemi, úzkostmi,
      • – zvýšením sebevědomí,
      • – hledání smyslu života,
      • – potřebou „ustát vyšší tlak“, například v práci.
      • – nalézáním vlastních zdrojů síly a odvahy,
      • – hledáním a pochopením sebe sama.
      •  

S čím nedokážeme pomoci:

           – nedokážeme pomoci tomu, kdo pomoci nechce či pomoc odmítá

úvodní 1400

Terapeutickou péči zajišťují:

terapeut petra

Mgr. Petra Kadlecová, DiS.

Petra vystudovala sociální práci v Ostravě, věnuje se lidem, kteří se aktuálně nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují podporu někoho nezávislého. Každý životní příběh je jiný a takto Petra přistupuje i ke svým klientům. Pracuje vždy individuálně a důsledně, s ohledem na potřeby a přání klienta. Petra je empatická, její silnou stránkou je naslouchání a napojení se na konkrétního klienta. Zázemí pro terapii se nachází v Přerově.

terapeut michaela

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.

Míša vystudovala vysokou školu v Lodźi, pedagogický obor se specializací na resocializaci. V současné době pracuje s rodinami, které řeší svou situaci, s obětmi domácího násilí ale i s jednotlivci, kteří v rámci odborného sociálního poradenství potřebují pomoc nebo jsou z nejrůznějších důvodů v krizi. Předností Míši je, že se na svět ráda usmívá a protože ví, že život není tak jednoduchý, snaží se k úsměvu pomáhat i ostatním. Místo poskytování terapie: Havířov

terapeut pavla

Mgr. Pavla Gustinová

Pavla vystudovala andragogiku, sociání práci a sociální podnikání v rámci Ostravské univerzity. Má mnoho zkušeností z jednání s lidmi, se vzděláváním a rozvojem dospělých. Manažerské zkušenosti a praxe z velké korporace dávají předpoklad dobře porozumět pracovním vztahům a vlivu výkonové společnosti na jedince. Oblastí zájmu jsou rodinné a pracovní vztahy a prevence psychosomatických potíží. Místo poskytování terapie: Hukvaldy, Kopřivnice.

Mgr. Tereza Gadulová

Terka vystudovala sociální pedagogiku v Ostravě, přičemž má zkušenosti s prací s dětmi a mladistvými v rámci různých výchovných zařízení. Je připravena pomoci všem, kteří se s ní o svůj životní příběh rozhodnou podělit. Jak k životu, tak ke klientům přistupuje s úsměvem a optimismem. Terka je velmi klidná, empatická a klientům umí dobře naslouchat. Vzájemná důvěra a možnost hovořit o čemkoli je pro ni v terapii to nejdůležitější.
Místo poskytování terapie: Ostrava-Polanka.

Mgr. et Mgr. Veronika Valoušková

Veronika vystudovala zdravotně sociální práci v Ostravě. Má zkušenosti s prací s dětmi, dospělými i lidmi v seniorském věku. V současné době pracuje s klienty, kteří mají poruchu autistického spektra, ADHD a kombinované postižení. Pokud si procházíte řadou náročných situací a je obtížné jim porozumět nabízí společnou cestu k nalezení duševního klidu v jakékoli situaci. Našim společným cílem bude porozumět a hledat východiska z těchto situací. Zakládá si především na vztahu, vzájemné důvěře a ke každému přistupuje s respektem, citlivostí a laskavostí. Místo poskytování terapie je Valašské Meziříčí.

Mgr. Kateřina Přibylová

Kateřina vystudovala obor sociální pedagogika v Ostravě. Má dlouhodobou zkušenost s prací s dětmi z rizikového prostředí. Aktuálně působí v manažerské pozici a věnuje se samostatnému podnikání. Uvědomuje si hektičnost a výkonovou orientaci dnešní doby, která s sebou přináší mnohé nástrahy. Jejím cílem je svým klientům poskytnout bezpečný a klidný prostor, který bude věnován jen jim samotným a jejich potřebám. Kateřina je empatická, je přesvědčena, že každý osobní příběh je jedinečný a zaslouží si náležitou pozornost a zájem. Místo poskytování Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí.

Mgr. Radka Furstova, DiS.

Radka vystudovala zdravotní školu, sociální školu a pak vysokou školu v oboru managementu. Věnuje se lidem, kteří se starají o seniory v domově důchodců. Díky psychoterapii pomáhá lidem v jejich jedinečné cestě k získání vnitřní síly v boji s jejich problémy. Radka je důvěryhodná a upřímná. Její silnou stránkou je naslouchání a nápaditost. Zázemí pro terapii se nachází ve Frýdku- Místku.

Mgr. Jarmila Šnejdarová

Jarka vystudovala sociální pedagogiku v Ostravě. Je klidná, diskrétní, bez předsudků a nepostrádá smysl pro humor. Říci si o pomoc vnímá jako projev síly, a nikoli slabosti. Těší se na jedinečné setkání s Vámi. Místo poskytování terapie: Opava nebo Skype.Bezpečí a mlčenlivost

Vše, co řeknete terapeutovi, je považováno za důvěrné. Dodržujeme také zásady GDPR, což si při první schůzce, v rámci uzavírání kontraktu, potvrdíme písemně. Ve vztahu s klienty dodržujeme zásady pro poskytování terapií dle Etického kodexu České asociace pro psychoterapii.

Výňatek z Etického kodexu České asociace pro psychoterapii k důvěrnosti

Zásada důvěrnosti je pro nás stěžejní, proto si dovolujeme tuto zásadu zdůraznit.

ZÁSADA 4. DŮVĚRNOST

Obecná zásada: Primární povinností psychoterapeutů je respektovat důvěrnost informací získaných od osob v průběhu své psychoterapeutické práce. Ostatním tyto informace sdělují pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení informace pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo jiné osoby do nebezpečí. Psychoterapeuti informují své klienty o právních hranicích důvěrnosti. Za normálních okolností by měl být souhlas s odhalením informace získán od dotyčné osoby písemně.

Zásada 4.a: Informace získané v klinických nebo poradenských vztazích nebo data týkající sebehodnocení dětí, studentů, zaměstnanců a ostatních jsou diskutovány pouze z profesních důvodů a pouze s osobami, kterých se daný případ týká. V písemné i ústní formě uvádějí pouze data přímo se vztahující k účelu hodnocení či doporučení a vynakládají veškeré úsilí, aby se zabránilo nepřiměřenému zásahu do soukromí.

Zásada 4.b: Psychoterapeuti, kteří uvádějí osobní informace získané při výkonu povolání ve svých písemných pracích, přednáškách nebo je jinak prezentují veřejnosti, k tomu musí buď mít odpovídající předchozí souhlas, nebo vhodným způsobem zamlčet všechny údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.

Zásada 4.c: Psychoterapeuti učiní opatření pro zachování důvěrnosti při uchovávání a likvidaci záznamů, a také v případě jejich vlastní nedostupnosti.

Zásada 4.d: Při práci s nezletilými nebo s osobami neschopnými udělit dobrovolný informovaný souhlas, kladou psychoterapeuti zvláštní důraz na ochranu zájmů těchto osob a spolupracují a informují ostatní osoby, kterých se situace týká.

Etický kodex

Záleží nám na vaší spokojenosti a na vysoké kvalitě a profesionalitě psychoterapie, proto dodržujeme Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

PREAMBULE:

Psychoterapeuti respektují důstojnost a hodnotu jednotlivce a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv.

Průběžně rozvíjejí své poznatky o lidském chování, o tom, jak lidé rozumějí sami sobě a ostatním, a využívají tyto poznatky pro dobro lidí.

Při dosahování těchto cílů vynakládají veškeré úsilí k ochraně zájmů lidí, kteří vyhledávají jejich služby, jejich blízkých (není-li to v rozporu s potřebami klientů), a všech účastníků výzkumu, kteří se mohou stát zkoumanými objekty.

Psychoterapeuti respektují ostatní členy své profese a příbuzných oborů a dělají vše, co je v jejich silách a co není v rozporu se zájmy klientů pro to, aby poskytovali úplné informace a vzájemně se respektovali.

Své dovednosti používají pouze pro účely, jež jsou v souladu s těmito hodnotami a vědomě nedopustí jejich zneužití.

Psychoterapeuti požadují svobodu komunikace a dotazování a přijímají zodpovědnost, kterou tato svoboda vyžaduje: způsobilost, objektivitu při uplatňování dovedností a starost o nejlepší zájmy klientů, kolegů, studentů, účastníků výzkumu a členů společnosti.

Psychoterapeuti ve snaze dosáhnout těchto ideálů plně souhlasí s etickými zásadami v těchto oblastech:

1. odpovědnost
2. kompetence
3. etické a právní normy
4. důvěrnost
5. zájmy klienta
6. profesní vztahy
7. veřejná prohlášení
8. diagnostické techniky
9. výzkum.

Psychoterapeuti plně spolupracují se svými profesními, národními a evropskými organizacemi a asociacemi a s Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) tím, že rychle a úplně reagují na dotazy a požadavky všech řádně ustanovených etických nebo profesních komisí těchto asociací nebo organizací, jichž jsou členy nebo k nimž patří.

Přijetí do seznamu evropského certifikátu pro psychoterapii (ECP) zavazuje psychoterapeuty k dodržování všech těchto zásad.

Kompletní znění etického kodexu je ke stažení zde.

Odborný výcvik

Terapeuti zde uvedení, jsou frekventanty probíhajícího psychoterapeutického výcviku Kno-Sa-Le, který je realizován pod záštitou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a získal certifikaci České asociace pro psychoterapii. Terapeuti pracují pod individuální i skupinovou supervizí, která zajišťuje kvalitu poskytované terapie. Garantem výcviku a zároveň lektorem je Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

logo Ostravská univerzita
čap logo

Jak to funguje

Z důvodu potřebného kvalitního porozumění dáváme přednost výhradně osobnímu setkání tváří v tvář. Na první společné schůzce definujeme to, na čem budeme terapeuticky spolupracovat, zároveň se domluvíme na další setkání. Budeme pracovat na tom, co je pro Vás důležité, budeme hledat cesty, jak se cítit lépe, být spokojenější a šťastnější. Někdy je řešení problému mnohem jednodušší než to vypadá, a jediné co k tomu potřebujete je najít odvahu a chtít. Jsme přesvědčeny o tom, že změna je vždy možná, a prvním krůčkem ke změně je objednání se k terapeutce, která se Vám bude věnovat. Budeme vašimi průvodci v utváření cesty ke šťastnějšímu životu.

Ceník

Cena jednoho setkání v rozsahu 50 minut je obvykle zpoplatněna částkou v rozmezí 500 až 1000 Kč (dle individuálních podmínek každého terapeuta).

Vzhledem k tomu, že v současné době absolvujeme psychoterapeutický výcvik, máte do konce září 2022 možnost využít nabídku terapie zdarma.

les